e-6-4-17_คู่มืออ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (พศ. 2540) : โครงสร้างและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540(ฉบับปรับปรุง)

รหัส  e-6-4-17

ชื่อเรื่อง_คู่มืออ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (พศ. 2540) : โครงสร้างและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540(ฉบับปรับปรุง)

ชื่อผู้รวบรวม  คณิน  บุญสุวรรณ

สำนักพิมพ์  อมรินทร์ พิมพ์ครั้งที่ 4

ปีพิมพ์ พศ. 2543