e-6-4-22_แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก พศ. 2540-2544

รหัส e-6-4-22

ชื่อเรื่อง_แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก พศ. 2540-2544

เจ้าของ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ปีพิมพ์  เม.ย. พศ. 2540