e-6-5-5_กฏหมายสำหรับนักหนังสือพิมพ์

รหัส e-6-5-5

ชื่อเรื่อง_กฏหมายสำหรับนักหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้แต่ง  ผช. พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงพิมพ์  สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  29 มี.ค. 2525