e-6-5-25_เอกสารประกอบการพิจารณา : ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

รหัส  e-6-5-25

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการพิจารณา : ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

โดย  สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โรงพิมพ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ