e-6-6-26_สมุดปกขาว ฉบับที่ 11 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. ….

รหัส  e-6-6-26

ชื่อเรื่อง_สมุดปกขาว ฉบับที่ 11 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. ....

เอกสารสำหรับคณะกรรมาธิการของรัฐสภา

โรงพิมพ์  สถาบันนโยบายการศึกษา

ปีพิมพ์ ธ.ค. พศ. 2536