e-6-6-29_พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พศ. 2540-สรุปสาระสำุุคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี

รหัส e-6-6-29

ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พศ. 2540-สรุปสาระสำุุคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี

เ้จ้าของ สำนักงานคณกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ปีพิมพ์  พศ. 2541