e-6-6-32_พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540

รหัส  e-6-6-32

ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ประมวลคำวินิจฉัยและข้อหารือ

เจ้าของ สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีพิมพ์  พศ. 2540