e-6-6-21_รายงานผลการศึกษาโครงการสำรวจความคิดเห็น พรบ.การประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีความจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่

รหัส e-6-6-21

ชื่อเรื่อง_รายงานผลการศึกษาโครงการสำรวจความคิดเห็น พรบ.การประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีความจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่

โรงพิมพ์ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (เอกสาร)