e-6-6-16_สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ พศ. 2540 (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

รหัส e-6-6-16

ชื่อเรื่อง_สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ พศ. 2540 (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

เจ้าของ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ปีพิมพ์ 26 เม.ย. 2550