e-6-6-1-3_คู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้ง รวมเนื้อหาการเลือกตั้งฉบับสมบูรณ์

รหัส e-6-6-1-3

ชื่อเรื่อง_คู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้ง รวมเนื้อหาการเลือกตั้งฉบับสมบูรณ์

ผู้จัดทำ  พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการเลือกตั้ง

เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ปีพิมพ์  ต.ค.  พศ. 2547