e-6-6-43_ลัทธิไตรประชาและรัฐธรรมนูญ 5 อำนาจของ ดร.ซุนยัดเซ็น

รหัส e-6-6-43

ชื่อเรื่อง_ลัทธิไตรประชาและรัฐธรรมนูญ 5 อำนาจของ ดร.ซุนยัดเซ็น

แปลโดย ดร. ปรีดี  เกษมทรัพย์

โรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช

ปีพิมพ์ พศ. 2530