e-6-4-50_ร่าง รธน. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสวนา เรื่อง ปฏิรูปเลือกตั้ง…ถอยหลังหรือเดินหน้า

e-6-4-50

_ร่าง รธน. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสวนา เรื่อง ปฏิรูปเลือกตั้ง...ถอยหลังหรือเดินหน้า

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย