e-7-1-56_วิเคราะห์กฎหมายแรงงานกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน

e-7-1-56

_วิเคราะห์กฎหมายแรงงานกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน

ผู้แต่ง  บัณฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒิ

จัดพิมพ์โดย  มูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน

สนับสนุน     แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ปีพิมพ์   มกราคม 2551