f-8-4-34_การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

f-8-4-34_การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ (รวมคำบรรยายจาการสัมมนา ณ กระทรวงกาต่างประเทศ)

จัดทำโดย  กระทรวงการต่างประเทศ

จัดพิมพ์โดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

พิมพ์ที่  ห้างหุ้นส่วนจำกัดการพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2558