f-8-4-36_ไทยกับเอเชีย : การเมือง ทุนและความมั่นคง-ยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ

f-8-4-36_ไทยกับเอเชีย : การเมือง ทุนและความมั่นคง-ยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ

Thailand and Asia : Politics, Capitals and Security in Post-Crisis Era

ผู้แต่ง  อุกฤษฎ์  ปัทมานันท์

โรงพิมพ์แแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีพิมพ์ ก.พ. 2546