f-7-4-41_พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม

f-7-4-41_พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม

เจ้าของ มหามกุฏราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดทำ   สุชีพ  ปุญญานุภาพ

ปีพิมพ์   ครั้งที่ 16  2539