f-8-1-36_ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย

f-8-1-36_ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย

ปาฐกถา 14 ตุลาประจำปี 2553 โดย ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์

กองบรรณาธิการ  นิติรัตน์  ทรัพย์สมบูรณ์, เศรษฐวัฒน์  สุรินทร์คำ

โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ มูลนิธิ 14 ตุลา

ปีพิมพ์  ครั้งที่ 1  ต.ค. 2553