f-8-2-9_ก้าวใหม่เพื่ออนาคตร่วมกันของประชาชนอาเซียน

f-8-2-9_ก้าวใหม่เพื่ออนาคตร่วมกันของประชาชนอาเซียน

บรรณาธิการ  สุภา  ใยเมือง, อนุสรณ์  ไชยพาน คณะทำงานมหกรรมประชาชนอาเเซียน

โรงพิมพ์  โรงพิมพ์เดือนตุลา

องค์กรสนับสนุนุ   กระทรวงการต่างประเทศ