f-8-2-2_การงบประมาณ หลักทฤษฎีและแนววิเคราะห์เชิงปฏิบัติ

f-8-2-2_การงบประมาณ หลักทฤษฎีและแนววิเคราะห์เชิงปฏิบัติ

ผู้แต่ง  รองศาสตราจารย์  นงลักษณ์  สุทธิวัฒนพันธ์

พิมพ์ครั้งที่ 5  พศ. 2544

โรงพิมพ์  สุขภาพใจ