f-8-2-3_เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี หมื่นนิกร

f-8-2-3_เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง รวมบทความเศรษฐศาสตร์การเมืองคัดสรรของ ทวี  หมื่นนิกร

นักเศรษฐศาสตร์การเมืองไทยรุ่นบุกเบิก  1 ใน 13 กบฎ 14 ตุลาคม 2516

พิมพ์ครั้งแรก  มิ.ย. 2552

ผู้เขียน   ทวี  หมื่นนิกร

สำนักพิมพ์  Openbooks