f-8-2-5_หุ้นกู้

f-8-2-5_หุ้นกู้

ผู้เขียน   นวพร  เรืองสกุล, อัจฉรา  สุทธิศิริกุล

สำนักพิมพ์   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์   พ.ศ. 2547