f-8-2-16_สรุปข้อเสนอจาก สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่6 พศ.2559 ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอยู่เย็นเป้นสุข

f-8-2-16_สรุปข้อเสนอจาก สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่6 พศ.2559 ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

บรรณาธิการ   สุนีย์  สุขสว่าง , กรกนก  ตันตระกูล

โรงพิมพ์  บ.บียอนด์ พับลิสซี่ง

ปีพิมพ์  ครั้งทีี่1 พศ.2550