f-8-2-18_การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทสหรัฐอเมริกาต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทย ทศวรรษ 1960และ1990

f-8-2-18_การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทสหรัฐอเมริกาต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทย ทศวรรษ 1960และ1990

ผู้เขียน  อุกฤษฎ์  ปัทมานันท์

เจ้าของ สถาบันเอเชียศึกษา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ 2544