f-8-2-20_คู่มือเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องการใข้หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดิน

f-8-2-20_คู่มือเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องการใข้หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดิน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน

สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีพิมพ์  มิถุนายน 2547