f-8-2-22_การพัฒนาอย่างยั่งยืนคำตอบอยู่ในความหลากหลาย

f-8-2-22_การพัฒนาอย่างยั่งยืนคำตอบอยู่ในความหลากหลาย

ผู้เขียน   อนุช  อาภาภิรม

โรงพิมพ์  มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา

ปีพิมพ์  พฤศจิกายน 2545