f-8-2-24_ร่วมผ่าทางตัน

f-8-2-24_ร่วมผ่าทางตัน :  เพื่อสุขภาพคนไทย

จัดทำโดย สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพไทย (สปรส.)

โรงพิมพ์  โครางการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

พิมพ์ครั้งที่ แรก   พศ. 2543