f-8-2-29_ราชภัฏวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา

f-8-2-29_ราชภัฏวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าของ สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

โรงพิมพ์ บ.เอ็มเอ็นคอนพิวออฟ จก.

ปีพิมพ์ พศ. 2542