f-8-2-30_ภูมิปัญยานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง

f-8-2-30_ภูมิปัญยานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง ศึกษากรณีชุมชนกะเหรียงในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ผู้แต่ง  ปิ่นแก้ว  เหลืออร่ามศรี

โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ สำนักพิมพ์โลกดุลยภาพ

พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2539