f-8-2-34_แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม : ประสบการณ์จากต่างประเทศ และแนวคิดในประเทศไทย

f-8-2-34_แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม : ประสบการณ์จากต่างประเทศ และแนวคิดในประเทศไทย

ชุดหนังสือ  การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฎิรูปประเทศไทย

บรรณาธิการ  ปกป้อง  จันวิทย์