f-8-2-37_ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิด หลักการ และกฎหมาย

f-8-2-37_ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิด หลักการ และกฎหมาย

ชุดความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

บรรณาธิการ  ยุวดี  คาดการณ์ไกล

จัดพิมพ์โดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2553