f-7-6-49_ถอยมาหนึ่งก้าว เพื่อรักษาชีวิตผู้บริสุทธิ์ : ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยกันสร้างสันติสุขชายแดนใต้

f-7-6-49_ถอยมาหนึ่งก้าว เพื่อรักษาชีวิตผู้บริสุทธิ์ : ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยกันสร้างสันติสุขชายแดนใต้

ผู้เขียน  นิพนธ์  บุญญภัทโร

โรงพิมพ์   หจก.ภาพพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 1  กพ. 2560