f-8-5-40_ขะแมร์-ไทยมิตรหรือศัตรู?

f-8-5-40_ขะแมร์-ไทยมิตรหรือศัตรู?

ผู้เขียน สุวัฒน์ กิขุนทด ทรงฤทธิ์ โพนเงิน สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย

ปีพิมพ์ กันยายน 2551