f-8-3-2_เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

f-8-3-2_เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง-Transformative Learning

24วิถีคิดจากนักเรียนรู้ที่จะสร้างพลังใจในวันที่ชีวิตเปลี่ยนแปลง

เรียบเรียง กริชเทพ ศรศิลป์, ณัฐชนน วงษ์สีวอ

โครงการพื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะทางปัญญา

สำนักพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2563