F-7-5-15_เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล

รหัส  F-7-5-15

ชื่อเรื่อง _เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล

ผู้แต่ง  จิรวรรณ  ภักดีบุตร , ประกอบ  สุทธิกาโมทย์

สำนักพิมพ์ คณะที่ปรึกษาด้านเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ