F-7-5-19_ปรีชาญาณของสิทธัตถะ : อธิบายเนื้อหาที่พุทธศาสนิกพึงศึกษาอย่างทั่วถ้วน

รหัส  F-7-5-19

ชื่อเรื่อง _ปรีชาญาณของสิทธัตถะ : อธิบายเนื้อหาที่พุทธศาสนิกพึงศึกษาอย่างทั่วถ้วน

ผู้แต่ง  สมัคร  บุราวาศ

สำนักพิมพ์ศยาม  บริษัท เคล็ดไทย จำกัด

ปีพิมพ์  พศ. 2537