F-7-4-3_พุทธวจนะในธรรมบท

รหัส F-7-4-3

ชื่อเรื่อง_พุทธวจนะในธรรมบท

ผู้แต่ง  เสฐียรพงษ์  วรรณปก

สำนักพิมพ์  ธรรมสภา

ปีพิมพ์ พศ. 2537

บทย่อ
ธรรมบท คือพระพุทธพจน์ชนิดที่เป็นหัวข้อธรรมขั้นสำคัญ ถ้านำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ก็ย่อมอำนวยผลให้ผู้ประพฤติปฎิบัติได้