F-7-4-5_ปริณกธรรม

รหัส F-7-4-5

ชื่อเรื่อง _ปริณกธรรม

ผู้แต่ง  วศิน  อินทสระ

สำนัำกพิมพ์  สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีพิมพ์  พศ. 2534