F-7-4-10_ทางเลือกใหม่ของชีวิตสมัยโลกาภิวัฒน์

รหัส F-7-4-10

ชื่อเรื่อง_ทางเลือกใหม่ของชีวิตสมัยโลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง วินิจฉัย  แสงสว่างวัฒนะ

สำันักพิมพ์  สถาบัน(ปรัชญา) เอสเอ็ม

ปีพิมพ์ พศ. 2542