F-7-4-12_ุอุบายวิธีกลืนกินสมบัติในคลังหลวง

รหัส  F-7-4-12

ชื่อเรื่อง_อุบายวิธีกลืนกินสมบัติในคลังหลวง

ผู้แต่ง  พระธรรมวิสุทธิมงคล  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

สำันักพิมพ์ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปีพิมพ์ พศ. 2543