F-7-4-25_พระธรรมเทศนา เพื่อพิจารณาความตายและประโยชน์ที่ได้รับจากการมางานศพ

รหัส F-7-4-25

ชื่อเรื่อง_พระธรรมเทศนา เพื่อพิจารณาความตายและประโยชน์ที่ได้รับจากการมางานศพ

ผู้แต่ง  ปัญญานันทภิกขุ

ที่ระลึกเนื่องในงานณาปนกิจศพ พ่อใหญ่ทองสุข ตู้สิมมา

ปีพิมพ์  พศ. 2534

 

* พฤษภกาสร

อีกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง

สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย

มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี

ประดับไว้ในโลกา *