F-7-4-31_พุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ 21

รหัส  F-7-4-31

ชื่อเรื่อง _พุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

สำนักพิมพ์  ธรรมสาร

ปีพิมพ์ พศ. 2544