F-7-4-36_การเมืองที่แก้ปัญหาโลกได้ นรกที่มีอยู่ในระบอบประชาธิปไตย

รหัส  F-7-4-36

ชื่อเรื่อง_การเมืองที่แก้ปัญหาโลกได้ นรกที่มีอยู่ในระบอบประชาธิปไตย

ผู้แต่ง  พุทธทาส

ที่ระลึกในโอกาสที่สวนโมกขพลาราม มีอายุครบ 60 ปี และวันเลิกอายุท่านอาจารย์ สวนโมกข์

27 พฤษภาคม พศ. 2534