F-8-1-4_วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์-เศรษฐ’ ธรรมศาสตร์ สัมมนา ลำดับที่ 3

รหัส F-8-1-4

ชื่อเรื่อง_วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์

ชุด-เศรษฐ' ธรรมศาสตร์ สัมมนา ลำดับที่ 3

ชื่อผู้ร่วมสัมมนา ยุกติ  มุกดาวิจิตร, เกษม เพ็ญภินันท์, พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, พงษ์ธร  วราศัย,

ดำเนินรายการ ปกป้อง จันวิทย์

สำนักพิมพ์ Openbooks

ปีิพิมพ์ พศ. 2552