f-8-1-11_รายงานประจำปี 2548 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รหัส f-8-1-11

ชื่อเรื่อง_รายงานประจำปี 2548 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เจ้าของ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปีพิมพ์ พศ. 2548