f-8-1-13_รายงานประจำปี 2550 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รหัส f-8-1-13

ชื่อเรื่อง_รายงานประจำปี 2550 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เจ้าของ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสัึงคมแห่งชาติ

ปีพิมพ์ พศ. 2550