f-8-1-16_แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พศ. 2540-2544

รหัส f-8-1-16

ชื่อเรื่อง_แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พศ. 2540-2544

เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ปีพิมพ์ พศ. 2540