f-8-1-23_กลียุคกับหายนะเศรษฐกิจไทย : ทางรอด? ทางรอด? ทางรอด?

รหัส f-8-1-23

ชื่อเรื่อง_กลียุคกับหายนะเศรษฐกิจไทย : ทางรอด? ทางรอด? ทางรอด?

เจ้าของ / สำนักพิมพ์ โครงการวิถีทรรศน์

ปีพิมพ์ พศ. 2540