f-8-1-28_วิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ

รหัส f-8-1-28

ชื่อเรื่อง_วิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ

ผู้แต่ง  เทพ  รุ่งธนาภิรมย์

เจ้าของ  ตลาดหลักทรัพย์แ่ห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2547