f-7-6-1_วิพากษ์รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ: เอาชนะความรุงแรงด้วยการสมานฉันท์

รหัส f-7-6-1

ชื่อเรื่อง_วิพากษ์รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)

: เอาชนะความรุงแรงด้วยการสมานฉันท์

จัดทำโดย  คณะทำงานสื่อสารกับสังคม กอส.

สำันักพิมพ์  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ปีพิมพ์  กันยายน 2549