f-7-6-5_ปักหมุด…เทใจ : บันทึกประสบการณ์โดยเหยี่ยวข่าวอิศรา

รหัส  f-7-6-5

ชื่อเรื่อง_ปักหมุด...เทใจ : บันทึกประสบการณ์โดยเหยี่ยวข่าวอิศรา

ชื่อบรรณาธิการ  สมเกียรติ  จันทรสีมา

สำนักพิมพ์  โครงการก่อตั้งมูลนิธิสื่อสารสาธารณ

ปีพิมพ์  ธันวาคม 2549